• cau-the-huc-ho-hoan-kiem-hanoi.png
  • den-phu-dong-soc-son-ha-noi.png
  • den-tran-quoc-ha-noi.png
  • van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi.png

Location and Accessibility Services for PWDs

Search

Document Search

Search

No Document Number Date issued Effective date Summary Download
1

2019 - Lonely Planet's Accessible travel online resource

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
25/02/2019
25/02/2019
2019 - Lonely Planet's Accessible travel online resource
2

Tiêu chuẩn nhà vệ sinh cho người khuyết tật mới nhất

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
13/07/2017
13/07/2017
Bài viết chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn nhà vệ sinh cho NKT http://vachnganvesinh.org/tu-van-su-dung/tin-tuc/tieu-chuan-nha-ve-sinh-cho-nguoi-khuyet-tat-moi-nhat.html
3

Lonely Planet's Accessible travel online resource

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
11/07/2017
11/07/2017
Lonely Planet's Accessible travel online resource
4

Check list tiếp cận

Văn bản khác
Tài liệu tham khảo
11/07/2017
11/07/2017
Để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng các công trình xây dựng, Bộ Xây Dựng soạn thảo Check list (danh mục các câu hỏi và trả lời) nhằm hướng dẫn kiểm tra thực hiện: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01 - 2002 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD264-2002 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD266-2002 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD266-2002
5

Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

Văn bản khác
Văn bản chỉ đạo chung
1019/QĐ-TTg 09/07/2017
09/07/2017
Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
6

Tiêu chuẩn XD VN về nhà ở.

Văn bản khác
TCVDVN 266 09/07/2017
09/07/2017
Bộ tiêu chuẩn này quy định các Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng do Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây Dựng soạn thảo
7

Tiêu chuẩn XD VN về đường và hè phố

Văn bản khác
Văn bản pháp luật về NKT
TCVDVN 265 09/07/2017
09/07/2017
Bộ tiêu chuẩn này quy định các Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng do Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây Dựng soạn thảo
8

Tiêu chuẩn XD VN về nhà ở và công trình

Văn bản khác
Văn bản pháp luật về NKT
TCVDVN 264 09/07/2017
09/07/2017
Bộ tiêu chuẩn này quy định các Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng do Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây Dựng soạn thảo
9

Công ước quốc tế về Quyền của NKT

Văn bản khác
Văn bản chỉ đạo chung
09/07/2017
09/07/2017
Công ước về Quyền của NKT được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 13/3/2007
10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng

Văn bản khác
Văn bản pháp luật về NKT
QCVN 10:2014/BXD 09/07/2017
09/07/2017
QCVN 10:2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. QCVN 10:2014/BXD thay thế QCXDVN 01:2002 ban hành theo Quyết định 01/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
11

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng

Thông tư
21/2014/TT-BXD 09/07/2017
09/07/2017
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
12

Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của LHQ về quyền của NKT

Văn bản khác
Văn bản chỉ đạo chung
84/2014/QH13 09/07/2017
09/07/2017
Phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ngày 22 tháng 10 năm 2007 tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2014.
13

Luật Người Khuyết Tật

Luật
Văn bản pháp luật về NKT
51/2010/QH12 09/07/2017
09/07/2017
Luật NKT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.